فروش عادی

 

چغندر اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 71,000 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پرتقال تامسون تک رج شمال اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 54,000 ریال
وزن بسته: 5 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 4 بسته به بالا

گلابی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 108,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 4 بسته به بالا: 97,250 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

انار اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 106,500 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

خیار گلخانه ای اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 75,000 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

15% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

نارنج اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 28,500 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 24,250 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

موز اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 127,500 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

لیمو شیرین اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 46,000 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

سیب زرد لبنانی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 89,000 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

گریپ فروت اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 39,500 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

به اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 113,250 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 5 بسته به بالا

کیوی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 85,250 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 5 بسته به بالا: 76,750 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پرتقال تامسون جنوب نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 69,750 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

سیب قرمز لبنانی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 102,750 ریال
وزن بسته: 18 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

خیار درختی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 54,750 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

خیار سالادی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 21,750 ریال
وزن بسته: 30 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

خیار کوتاه اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 68,250 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 5 بسته به بالا

لیمو ترش سنگی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 62,500 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 5 بسته به بالا: 56,250 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

نارگیل

قیمت هر کیلوگرم: 189,750 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 171,000 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

لیمو شیرین درجه دو

قیمت هر کیلوگرم: 44,250 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پرتقال سانگین تک رج اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 69,000 ریال
وزن بسته: 5 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

15% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

پرتقال رسمی شمال اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 37,750 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 32,250 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

موز نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 128,750 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

لیمو شیرین نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 50,000 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

سیب زرد لبنانی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 88,500 ریال
وزن بسته: 18 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

گریپ فروت نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 37,750 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

گریپ فروت درجه دو

قیمت هر کیلوگرم: 34,500 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

به نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 105,000 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

25% تخفیف برای خرید 5 بسته به بالا

کیوی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 75,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 5 بسته به بالا: 56,250 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

خیار گلخانه ای نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 65,250 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

20% تخفیف برای خرید 3 بسته به بالا

سیب قرمز لبنانی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 84,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 3 بسته به بالا: 67,250 ریال
وزن بسته: 18 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

خیار رسمی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 51,500 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

خیار رسمی درجه دو

قیمت هر کیلوگرم: 45,000 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

لیمو ترش سنگی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 48,000 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پرتقال رسمی شمال نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 40,000 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پرتقال رسمی جنوب نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 66,750 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

خیار رسمی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 56,750 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 5 بسته به بالا

نارنگی پاکستانی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 87,750 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 5 بسته به بالا: 79,000 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 5 بسته به بالا

نارنگی یافا اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 63,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 5 بسته به بالا: 56,750 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

نارنج نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 22,000 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

آناناس طلایی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 240,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای خرده فروشی: 0 ریال
وزن بسته: 14 کیلوگرم
*
تعداد +

فروش عادی

 

کیوی درجه دو

قیمت هر کیلوگرم: 55,000 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

انار نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 66,500 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

انار آبگیری نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 58,500 ریال
وزن بسته: 7 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

25% تخفیف برای خرید 3 بسته به بالا

نارنگی بندری نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 150,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 3 بسته به بالا: 112,500 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

نارنگی بندری درجه دو

قیمت هر کیلوگرم: 97,500 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

نارنگی بندری اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 134,250 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پرتقال تامسون شمال اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 56,000 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +
نتایج 1 تا 48 از کل 54 نتیجه

استفاده از مطالب سايت بدوبار فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به بدوبار می‌باشد.

Copyright © 2017 bodobar.com

Design by:JoomIran Group